ĐÀ NẴNG: ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023 ƯU TIÊN BỐ TRÍ VỐN 7 LĨNH VỰC, DỰ ÁN

3 tháng trước

Nội dung quan trọng phân bổ vốn đầu tư công năm 2023 là bố trí vốn đầu tư theo thứ tự ưu tiên. Trong đó, xây dựng kế hoạch bảo đảm các nguyên tắc, tiêu chí quy định tại Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách Nhà nước, nghị quyết, quyết định của các cấp. Đồng thời xem xét thực tế triển khai thực hiện các dự án trong năm 2022 và khả năng thực hiện trong năm 2023.

Nhóm dự án công trình về môi trường được ưu tiên phân bổ vốn đầu tư.  TRONG ẢNH: Thi công tại dự án Trạm xử lý nước thải Hòa Xuân (giai đoạn 3). Ảnh: THÀNH LÂN

Nhóm dự án công trình về môi trường được ưu tiên phân bổ vốn đầu tư. TRONG ẢNH: Thi công tại dự án Trạm xử lý nước thải Hòa Xuân (giai đoạn 3). Ảnh: THÀNH LÂN

Theo báo cáo tình hình thực hiện đầu tư công năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của UBND thành phố tại kỳ họp lần thứ 10, HĐND thành phố khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026) tổ chức cuối năm 2022, UBND thành phố đề xuất tổng nguồn vốn dự kiến đầu tư công năm 2023 hơn 7.947 tỷ đồng; trong đó vốn ngân sách địa phương hơn 7.384 tỷ đồng, ngân sách Trung ương 563 tỷ đồng. UBND thành phố lưu ý thứ tự ưu tiên và nguyên tắc bố trí vốn theo 7 lĩnh vực, dự án.

Cụ thể, ưu tiên bố trí vốn đối với dự án nợ đọng xây dựng cơ bản, tạm ứng và hoàn ứng theo quy định; bố trí vốn đối với dự án đã có quyết định phê duyệt quyết toán hoặc đang trình phê duyệt quyết toán; bố trí vốn đối với dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2023; bố trí vốn đối với dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023; bố trí vốn đối với dự án khởi công mới: chỉ bố trí vốn cho các dự án đủ điều kiện bố trí vốn theo quy định của Luật Đầu tư công (đã được bố trí kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025 và đã được phê duyệt dự án/báo cáo kinh tế kỹ thuật).

Tiếp đó là bố trí vốn đối với dự án chuẩn bị đầu tư: chỉ đề xuất đối với các dự án đã được bố trí vốn thực hiện trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025, được các cấp thống nhất theo đề xuất tại báo cáo trên và bố trí vốn đối với các nhiệm vụ quy hoạch (chỉ áp đụng cho các dự án đủ điều kiện bố trí vốn đầu tư công theo Luật Quy hoạch và Luật Đầu tư công).

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, căn cứ nhu cầu đầu tư, bảo đảm việc cân đối, bố trí nguồn vốn theo thứ tự ưu tiên nêu trên, thành phố sẽ ưu tiên cho các công trình thanh quyết toán và chuyển tiếp theo quy định của Nghị quyết số 973/NQ-UBTVQHI4 ngày 8-7-2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14-9-2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Đặc biệt, quán triệt các đơn vị không để xảy ra tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản. Riêng với các quận, huyện, ưu tiên bố trí nguồn vốn để tạo sự chủ động cho UBND các quận trong việc đầu tư, thực hiện các công trình dân sinh, bảo đảm an sinh xã hội trong phạm vi quản lý, bảo đảm thực hiện mô hình chính quyền đô thị như mục tiêu đã được Trung ương và thành phố thông qua.

Thi công hoàn thiện hệ thống thu gom nước thải ven tuyến đường Hồ Xuân Hương, quận Ngũ Hành Sơn. Ảnh: THÀNH LÂN

Thi công hoàn thiện hệ thống thu gom nước thải ven tuyến đường Hồ Xuân Hương, quận Ngũ Hành Sơn. Ảnh: THÀNH LÂN

Theo đó, quy mô bố trí vốn đầu tư tăng 10% so với năm 2022 cộng với nguồn tiết kiệm chi ngân sách năm 2021... Một số dự án quan trọng, cấp bách và cần thiết sớm triển khai thực hiện sẽ trình HĐND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư và được bổ sung kế hoạch trung hạn theo quy định. Đối với các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Trung ương, bố trí vốn ngân sách thành phố đối ứng để triển khai thực hiện các dự án sử dụng vốn ngân sách này có trong danh mục kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Đặc biệt, việc triển khai lập, thẩm định, trình phê duyệt chủ trương đầu tư và phê duyệt dự án đầu tư phải bảo đảm Luật Đầu tư công, bảo đảm phương án nguồn vốn, phù hợp khả năng ngân sách trong thời điểm triển khai; danh mục các dự án chuẩn bị đầu tư phải có trong danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, dự kiến điều chỉnh hoặc có chủ trương chỉ đạo của cấp có thẩm quyền. Các cơ quan chuyên môn, đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện thủ tục đầu tư tuân thủ nguyên tắc này trong quá trình thực hiện.

Theo Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Trần Thị Thanh Tâm, 2023 là năm giữa nhiệm kỳ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, nên có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của cả giai đoạn và các mục tiêu đầu tư công đến năm 2025.

Do đó, việc triển khai xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2023 bám sát các mục tiêu, chủ trương, đường lối của Đảng, nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, văn bản hướng dẫn của các bộ, ngành, cơ quan Trung ương... Đồng thời, bảo đảm công tác chuẩn bị đầu tư, thẩm định, phê duyệt dự án, bố trí kế hoạch vốn và hoàn thiện các cơ chế, chính sách về đầu tư công của thành phố theo quy định.

Cùng với đó, đẩy mạnh thu hút đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo nguồn thu để đáp ứng chi đầu tư từ ngân sách thành phố. Ngoài ra, sớm triển khai các dự án được Trung ương hỗ trợ từ nguồn hỗ trợ có mục tiêu, vốn liên vùng và vốn ODA, vốn vay nước ngoài...

Đặc biệt, tập trung tháo gỡ và hoàn thành thủ tục thu tiền sử dụng đất từ các dự án tồn đọng nhiều năm; bố trí vốn đầu tư tập trung, hiệu quả, chỉ bố trí vốn cho các công trình, dự án đã đủ thủ tục đầu tư theo quy định và hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; tập trung nguồn vốn cho các dự án dở dang, động lực, trọng điểm, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố cả trước mắt và lâu dài...

Nguồn: Thành Lân (Theo baodanang.vn)