Hòa Vang huy động hiệu quả các nguồn lực xây dựng nông thôn mới

10 tháng trước

5 năm qua, Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) được UBND huyện Hòa Vang triển khai thực hiện hiệu quả, nhất là việc huy động các nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống nhân dân. Đó là những nội dung nổi bật được đề cập tại hội nghị triển khai đề án Xây dựng NTM huyện Hòa Vang giai đoạn 2017-2020 do UBND huyện Hòa Vang tổ chức ngày 20-9.

Báo cáo cáo kết quả thực hiện Chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2011-2016 cho thấy, huyện Hòa Vang có 11/11 xã đạt chuẩn NTM (đạt 100%). Qua 5 năm, bằng nhiều nguồn lực, huyện đã đầu tư cứng hóa 244km đường giao thông nông thôn, kiệt, hẻm, nội đồng; đầu tư nâng cấp, sửa chữa 71 công trình thủy lợi, kiên cố hóa 55,4km kênh mương; 35 công trình điện chiếu sáng, 103,7km hệ thống điện phục vụ sản xuất; xây mới, nâng cấp, sửa chữa 143 công trình trường học các cấp; 7 công trình chợ; xây mới, 100 nhà văn hóa thôn, 11 trung tâm văn hóa - thể thao, trùng tu 5 đình làng; hình thành 5 vùng rau chuyên canh, 7 mô hình hoa ứng dụng công nghệ cao, hơn 50 mô hình sản xuất. Thông qua các mô hình, dự án phát triển sản xuất hiệu quả đã góp phần nâng cao thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện từ 15 triệu đồng (năm 2010) lên 31 triệu đồng (năm 2016)… Đặc biệt, cuối năm 2015, huyện Hòa Vang đạt chuẩn NTM.

Tuy nhiên, phong trào xây dựng NTM ở một số xã vẫn còn chạy theo thành tích, chưa thực chất. Chất lượng các tiêu chí chưa cao, một số tiêu chí mặc dù đạt chuẩn nhưng chưa thực sự bền vững, nhất là tiêu chí về văn hóa, thu nhập, môi trường, giảm nghèo. Sản xuất nông nghiệp còn manh mún, nhỏ lẻ; một số vùng sản xuất đã hình thành nhưng hiệu quả không cao, chưa tháo gỡ được khó khăn về khâu tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

Tính chủ động, sáng tạo của người dân chưa được phát huy; thậm chí, nhiều cán bộ chủ chốt, hộ gia đình, nhiều thôn, xã vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại. Công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp nhiều lúc còn thiếu chặt chẽ… Vì vậy, thời gian tới, UBND huyện Hòa Vang đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể và mỗi người dân cần nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trong xây dựng NTM. Phải xác định NTM là khát vọng làm giàu trong nhân dân, xác định xây dựng NTM là tiêu chí xét thi đua hằng năm.

Để nâng cao tính hiệu quả, bền vững trong xây dựng NTM, huyện Hòa Vang ban hành Đề án “Xây dựng NTM huyện Hòa Vang” giai đoạn 2017-2020. Theo đó, mục tiêu đến cuối năm 2020, huyện Hòa Vang sẽ lập thủ tục trình thành phố, Trung ương xét công nhận lại địa phương đạt chuẩn NTM; đồng thời, tiếp tục thực hiện mô hình thôn kiểu mẫu NTM trên địa bàn huyện, phấn đấu đến cuối năm 2020 có 80% số thôn đạt chuẩn kiểu mẫu NTM.

Đến năm 2020, huyện Hòa Vang cũng phấn đấu được lập quy hoạch xây dựng vùng huyện. Trong đó, quy hoạch và kêu gọi đầu tư phát triển ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ, cơ sở hạ tầng theo hướng đô thị, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phù hợp với điều kiện, thế mạnh của huyện.

Ông Đặng Phú Hành, Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang, Phó Trưởng ban chỉ đạo NTM huyện cho biết, sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức và huy động toàn bộ hệ thống chính trị tham gia chương trình NTM để duy trì bền vững và nâng cao chất lượng 19 tiêu chí xã NTM giai đoạn 2017-2020; bộ tiêu chí thôn kiểu mẫu NTM và 9 tiêu chí huyện NTM.

 

 

Theo Báo Đà Nẵng