Đà Nẵng: Rà soát việc tự đặt ra và thu các khoản phí, lệ phí không đúng chế độ

1 năm trước

Ngày 21/9, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho hay, Phó Chủ tịch UBND TP Trần Văn Miên vừa ký văn bản 7288/UBND-KT yêu cầu Cục Thuế TP, các Sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện trên địa bàn tăng cường quản lý việc thu nộp phí, lệ phí.

Theo đó, xét đề xuất của Sở Tài chính, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Miên yêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện, Giám đốc Sở, ngành chỉ đạo các đơn vị được giao và phát sinh các khoản thu phí, lệ phí, các khoản thu khác tiến hành tự kiểm tra, rà soát tránh để xảy ra tình trạng tự đặt ra và thu các khoản gọi là phí, lệ phí không đúng chế độ làm ảnh hưởng đến lợi ích của người dân, doanh nghiệp.

Sở Tài chính Đà Nẵng tham mưu UBND TP chỉ đạo tăng cường quản lý việc thu nộp phí, lệ phí 

Đồng thời rà soát, chấn chỉnh tình trạng đã có quy định thu nhưng không thực hiện, dẫn đến thất thu; thu cao hoặc thấp hơn mức quy định; thu không đúng đối tượng, thu không kịp thời dẫn đến nợ đọng, khó có khả năng thu hồi. Bên cạnh đó, rà soát các khoản phí, lệ phí; trong đó lưu ý các khoản phí đã chuyển sang cơ chế giá để xây dựng phương án giá; dừng thu các khoản phí, lệ phí không còn quy định theo Luật Phí, lệ phí.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Miên cũng yêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện, giám đốc Sở, ngành chỉ đạo hạch toán, kê khai, quyết toán thu nộp, thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước đầy đủ, kịp thời đúng quy định, không để xảy ra tình trạng báo cáo, kê khai  thiếu nguồn thu, thiếu số phải nộp ngân sách nhà nước, hạch toán và báo cáo các khoản thu khác vào thu phí, lệ phí không đúng chế độ.

Trong khi đó, Cục Thuế Đà Nẵng được yêu cầu chủ trì, phối hợp Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan giúp UBND TP thực hiện việc thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong việc thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí theo quy định pháp luật. Chỉ đạo các chi cục thuế phối hợp với UBND cùng cấp giám sát, kiểm tra công tác thu, quản lý thu các loại phí, lệ phí đang được phân cấp thu về phường, xã, quận, huyện theo đúng quy định.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Miên, trong quá trình thực hiện công tác thu, nộp các loại phí, lệ phí có phát sinh vướng mắc, khó khăn thì các các cơ quan, đơn vị cần kịp thời báo cáo Cục thuế TP và Sở Tài chính để được hướng dẫn xử lý.

 

 

Theo Infonet